miércoles, 24 de mayo de 2017

Ensinanzas de Réxime Especial : Instrucións para o acceso e admisión do alumnado curso 2017/2018

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso 2017/2018


 • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase nas secretarías dos conservatorios superiores de Música no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 5 de xuño, ambos os dous incluídos
        Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2017/2018

 • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 12 de xuño, ambos os dous incluídos
       Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/2018

 • Inscrición dos/as aspirantes ao acceso:  A inscrición farase na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño pública elixida en primeira ou única opción, ou na escola pública á que estea adscrito o centro privado autorizado de deseño correspondente, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos

Instrucións para o acceso e admisión ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2017/2017

      Inscrición dos/as aspirantes ao acceso: A inscrición farase na secretaría da     Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación desta resolución e o 9 de xuño, ambos os dous incluídos
Resolución do 4 de maio de 2017 (DOG)


Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación

martes, 23 de mayo de 2017

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar Escoitar 2017/18

Convócanse axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.
No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto.

Prazo para presentar solicitudes:  O prazo para presentar solicitudes  rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).

As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 
Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible: 
a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal
b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación. 


Solicitude (Anexo I)

Aplicación Web


Máis información:

Orde do 16 de maio de 2017

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibrosjueves, 11 de mayo de 2017

Validacións para técnicos superiores de Formación Profesional que accedan a estudos universitarios

Formación ProfesionalCatálago no que se recolle  as táboas de recoñecemento directo de créditos nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior, de acordo coas normas de cada unha das universidades galegas. Para facer efectivo este recoñecemento deberase facer a oportuna solicitude, da forma prevista pola normativa de recoñecemento e transferencia de créditos de cada universidade

Resultado de imagen de universidadeResultado de imagen de universidade

jueves, 4 de mayo de 2017

OFERTA DE PRAZAS NO SISTEMA UNIVERSITARIO GALEGO. CURSO 2017/18


Oferta de prazas de cada grao universitario nas tres universidades galegas, curso 2016/17.

Premios extraordinarios de Bacharelato Portal Educativo da Xunta de Galicia

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2015-2016 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Prazo de presentación
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día  5 de maio de 2017. 


Persoas beneficiarias: Alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia, na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, que fose proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso e obtivese unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Importe: Vinte premios extraordinarios cunha dotación global de 20.000 euros. Cada premio estará dotado con 1.000 euros.

 As probas celebraranse o día 29 de xuño de 2017 de acordo co seguinte horario: 
– 9.30 horas, presentación dos candidatos e das candidatas. 
– 10.15 a 12.15 horas, primeira parte da proba. 
– 12.45 a 13.45 horas, segunda parte da proba. 2. Centros nos que se realizarán as probas. 

Provincia da Coruña: – CIFP Someso. Rúa Someso nº 6, A Coruña.
Provincia de Lugo: – IES Sanxillao. Avda. das Fontiñas, nº 171, Lugo.
Provincia de Ourense: – IES Ramón Otero Pedrayo. Rúa Padre Feixoo, nº 19, Ourense.
Provincia de Pontevedra: – IES Sánchez Cantón. Avenida Raíña Victoria, Pontevedra.

Presentación dos candidatos e das candidatas. 
a) Os candidatos e as candidatas deberán realizar as probas, con carácter xeral, na provincia á que pertenza o centro educativo no que se atope o seu expediente académico. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar cambios de sede por causas debidamente xustificadas. 
b) Para a realización das probas os candidatos e as candidatas acreditarán a súa identidade co DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito.Máis información:

  
ORDE do 24 de abril de 2017 pola que se convocan os premios extraordinariosde bacharelato correspondentes ao curso 2016/17.
www.edu.xunta.es/premiosbac
http://www.edu.xunta.gal

martes, 18 de abril de 2017

Campamentos de Verán 2017


 A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades da Campaña de Verán 2017
Servizos ofertados
As persoas participantes disporán dos seguintes servizos: 
a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/a mozo/a.
b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.
c) Manutención en réxime de pensión completa.
d) O material necesario para a actividade.
e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade, disporase de persoal de apoio que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.
f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.
g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída,  ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.
A incorporación aos campamentos e albergues de Galicia será por conta da persoa interesada o día de inicio da quenda correspondente, entre as 16:00 e as 19:00 horas. Non se admitirá ningún/ningunha participante despois deste límite.
Nas actividades que se leven a cabo noutras comunidades autónomas, será por conta da persoa interesada o traslado desde o seu domicilio ata Santiago de Compostela, ou o lugar que se sinale como punto de saída, tanto o día de ida para a actividade como o día de chegada desta.
Idades: poderán participar os mozos e mozas que teñan entre 9 e 17 anos.
-Os/as nacidos/as no ano 1999 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
-Os/as nacidos/as no ano 2008 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.

Ningún/ningunha participante poderá ser admitido/a en máis dun campamento por ano.
A adxudicación das prazas será por sorteo. Crearase unha lista de espera para un campamento concreto, de entre os que solicitou entre as cinco opcións na que se ofertarán as prazas que queden vacantes. As prazas vacantes que non se cubrisen serán ofertadas na fase de resultas a calquera solicitante que as demande.
Discapacidades:
As persoas que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán participar
nesta convocatoria cumprindo os seguintes requisitos:
- Facer constar a súa condición no apartado que figura no seu impreso de solicitude, co fin de planificar os apoios persoais necesarios. 
- Que no certificado de recoñecemento de discapacidade non se recolla a necesidade de axuda de terceira persoa. 
- Ter capacidade de integración nun grupo e que as súas limitacións e/ou necesidades especiais lles permitan participar e beneficiarse das actividades que se van desenvolver no destino que soliciten.
Haberá tamén prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade en campamentos e quendas específicas.
Solicitudes:
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es cos seguintes códigos:
Solicitude individual: procedemento BS303A.
Solicitude múltiple: procedemento BS303F.
Prazas reservadas para inclusión de persoas con discapacidade:
procedemento BS303G para solicitude individual
procedemento BS303H no caso de solicitude múltiple.
Prezo:
Os membros de familia que teñan o título de numerosa terán un desconto do 50%
As persoas usuarias do Carné xove gozarán dun desconto do 25%
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ato o 2 de maio de 2017

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

CAMPAMENTOS
Son unha forma diferente e divertida de pasar as vacacións estivais.
As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diversas quendas de entre oito e doce días de duración durante os meses de xullo e agosto.
Podes escoller o campamento que queiras en función da túa idade e das actividades que se leven a cabo nel: actividades de diversa temática en función do campamento (náutica, deportiva, ambiental, artística, patrimonial vinculada ao o Camiño de Santiago, científica, agrícola...) Só tes que animarte a participar!

  CAMPOS DE TRABALLO
Os campos de traballo son actividades encamiñadas a favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e o seu contorno, a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos que se levan a cabo en todas as comunidades autónomas e en distintos países, baixo o patrocinio, control ou organización de entidades e organismos oficiais, asociacións xuvenís, culturais, humanitarias etc. 
 • 2º Convocatoria (consulta os prazos)
  Si non consegues praza en 1ª convocatoria, estate pendente da 2ª convocatoria: aqui publicaremos a oferta de repesca antes do 23 de maio para os campos de traballo no estranxeiro e 1 de xuño para os campos de traballo nas CCAA

  ACTIVIDADES DE 18 A 30 ANOS
  Actividades e programas de lecer e tempo libre para mozos e mozas de 18 a 30 anos.
  Consulta aquí o PDF

  OFERTA CONCERTADA (Só para entidades ou grupos non asociados)
  A Consellería de Política Social  é consciente de que as asociacións xuvenís e as entidades que realizan actividades para a xuventude non sempre dispoñen dos medios e instalacións axeitadas para a execución do seu traballo. En consecuencia, co obxecto de facilitar á mocidade o acceso a instalacións xuvenís para o desenvolvemento de programas de lecer e tempo libre, sen ánimo de lucro, regula a través desta orde, e baixo a denominación de oferta concertada, o réxime de utilización das súas instalacións xuvenís durante a campaña de verán 2017.
  A través da Oferta Concertada, a Consellería Política Social oferta o uso de instalacións xuvenís durante o período comprendido entre o 15 de xuño e o 30 de setembro.
  Máis información: